Privatlivspolitik gældende fra 25/5-2018

Det er nødvendigt, at jeg registrerer og anvender visse personoplysninger om dig, når du er klient hos mig.

Formålet med registreringen af dine oplysninger er at give dig den bedst mulige behandling og at overholde dokumentations- og journalføringsforpligtelsen for psykologer i medfør af bl.a. journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven/psykologloven. Personoplysninger, som jeg registrerer om dig, er indhentet hos dig eller, såfremt din behandling er startet ved henvisning fra en samarbejdspartner, tillige fra disse. Jeg sammenstiller således ikke dine data med oplysninger fra andre aktører, f.eks. sociale medier.  

Jeg har tavshedspligt, og de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig, har jeg pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske foranstaltninger. Hvis informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives til personer mv. udenfor klinikken vil det som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Dog har jeg oplysningspligt, hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, og jeg har underretningspligt, hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

Såfremt du anmoder om min assistance til at bede om refusion for betaling af behandling overføres personoplysninger til f.eks. Sygesikring Danmark kun, såfremt du har givet samtykke hertil.

Jeg har pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år efter, at du har været i kontakt med mig sidste gang.

Oplysninger om dig, som jeg opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer jeg så længe, det er relevant, og er påkrævet af hensyn til min afregning og bogføring.

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig om at rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede mig om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan du  fremsætte din klage til mig og/eller Datatilsynet.


Klagemuligheder over behandlingen 

Klager kan fremsættes til Psykolognævnet.

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed.